Tiết kiệm 20% với mã N497D99B68JZ

Điều kiện

TỔNG QUAN

Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến trang web này. Trang web này cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung đó được tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở những người dùng trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là một ưu đãi, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng ít nhất bạn đã đủ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn cư trú hoặc bạn đã đủ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn cư trú và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực tài phán của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ loại sâu hoặc vi rút nào hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

MỤC 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa và liên quan đến (a) việc truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi .

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

MỤC 3 - TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử nhất thiết không phải là thông tin hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

MỤC 4 - THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

MỤC 5 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn việc bán các sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Mọi ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu nếu bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

MỤC 6 - TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ HÓA ĐƠN

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với email và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

PHẦN 7 - CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hay đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định, đồng thời bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản về các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này.

PHẦN 8 - LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

PHẦN 9 - NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài gửi cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là 'bình luận'), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ bình luận nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) bảo mật bất kỳ nhận xét nào; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ bình luận nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này .

Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, cá nhân hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, giả vờ là một người nào đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhận xét nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

MỤC 10 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 11 - LỖI, SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ SỰ THIẾU SÓT

Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính sẵn có. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi luật pháp yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên được dùng để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

MỤC 12 - CẤM SỬ DỤNG

Ngoài các điều cấm khác như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) xúi giục người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) để quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, dược phẩm, lấy cớ, thu thập thông tin, thu thập dữ liệu hoặc cạo; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

MỤC 13 - TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ (ngoại trừ được chúng tôi nêu rõ) được cung cấp 'nguyên trạng' và 'có sẵn' cho bạn sử dụng mà không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và tính không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiền tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

MỤC 14 - BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho trang web này và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi, vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ đưa vào để tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

ĐOẠN 15 - TÍNH KHÁC BIỆT

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó dù sao cũng sẽ được thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi các Điều khoản này. Dịch vụ, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

ĐOẠN 16 - CHẤM DỨT

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại sau khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản tiền đến hạn đến và kể cả ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

ĐOẠN 17 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại , dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

MỤC 18 - LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Vương quốc Anh.

MỤC 19 - THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 20 - BÁNH QUY

COOKIES LÀ GÌ?

Giống như hầu hết các trang web, (các) trang web của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi. Chúng được sử dụng để 'ghi nhớ' khi máy tính hoặc thiết bị của bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng cho phép chúng tôi ghi nhớ xem bạn đã đăng nhập vào trang web hay chưa và bạn có những mặt hàng nào trong giỏ hàng của mình. Cookie rất cần thiết cho hoạt động hiệu quả của các trang web của chúng tôi và để giúp bạn mua sắm trực tuyến với chúng tôi. Chúng cũng được sử dụng để điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp và quảng cáo cho bạn, cả trên trang web của chúng tôi và các nơi khác.

THÔNG TIN THU THẬP

Một số cookie thu thập thông tin về hành vi duyệt và mua hàng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi qua cùng một máy tính hoặc thiết bị. Điều này bao gồm thông tin về các trang đã xem, các sản phẩm đã mua và hành trình của bạn trên một trang web. Tất cả dữ liệu được chuyển qua cookie là ẩn danh và sẽ không bao giờ chứa chi tiết cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin thanh toán nhưng có thể chứa số tham chiếu khách hàng của chúng tôi dành riêng cho bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của cookie, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org.

COOKIE ĐƯỢC QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Các cookie được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị khác của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi được thiết kế bởi:

 • Trang web này hoặc thay mặt chúng tôi và cần thiết để cho phép bạn mua hàng trên các trang web của chúng tôi;
 • các bên thứ ba tham gia với chúng tôi trong các chương trình tiếp thị; Và
 • các bên thứ ba xuất bản quảng cáo biểu ngữ web cho chúng tôi.

COOKIES DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Cookie được sử dụng cùng với các đối tác tiếp thị của chúng tôi để giới thiệu cho bạn các ưu đãi và quảng cáo phù hợp khi bạn duyệt các trang web khác trên internet, dựa trên hoạt động duyệt web của bạn khi ở trên trang web của chúng tôi. Cookie cũng cho phép chúng tôi làm việc cùng với các đối tác phân tích trang web của mình, Google Analytics và Square Space, để xem cách bạn muốn sử dụng trang web của chúng tôi, những trang hoặc chức năng đặc biệt nào bạn thích và giúp chúng tôi cải thiện chúng. Chúng tôi có thể khớp dữ liệu mà chúng tôi thu thập thông qua cookie với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã có về bạn để hiểu rõ hơn về bạn. Điều này giúp chúng tôi liên tục cải thiện mức độ liên quan của thông tin quảng cáo, trải nghiệm mua sắm của bạn cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các mục đích chính mà cookie được sử dụng là:

 1. Đối với các mục đích chức năng cần thiết để vận hành hiệu quả các trang web của chúng tôi, đặc biệt liên quan đến các giao dịch trực tuyến, điều hướng trang web và các tùy chọn.
 2. Để tiếp thị và quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo biểu ngữ web và cập nhật được nhắm mục tiêu thông qua các kênh kỹ thuật số và phương tiện truyền thông xã hội.
 3. Để cho phép chúng tôi thu thập thông tin về hành vi duyệt web và mua sắm của bạn, giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn và theo dõi hiệu suất.
 4. Để cho phép chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình để thanh toán cho bên thứ ba khi sản phẩm được mua bởi một người đã truy cập trang web của chúng tôi từ một trang web do các bên đó điều hành.

COOKIE TIẾP THỊ

Trang web này hoạt động với các đối tác phục vụ quảng cáo hoặc cung cấp các ưu đãi trực tuyến thay mặt chúng tôi. Hầu hết các đối tác tiếp thị này sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục. Những cookie này được sử dụng để phân phối quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn nhìn thấy quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Tất cả dữ liệu được thu thập bởi cookie của bên thứ ba là ẩn danh và sẽ không bao giờ chứa tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc chi tiết thanh toán của bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG LOẠI BÁNH NÀO?

Có hai loại cookie có thể được sử dụng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

Cookie 1 phiên

Cookie phiên bị xóa sau mỗi lần truy cập vào trang web của chúng tôi. Ví dụ: khi bạn đang duyệt trang web của chúng tôi, nó sẽ ghi nhớ bạn trong suốt thời gian bạn truy cập, nhưng cookie sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn ngay sau khi bạn đóng trình duyệt internet. Cookie phiên cho phép bạn thêm một mặt hàng vào giỏ và sau đó chuyển qua phần thanh toán. Việc không cho phép các cookie này thông qua trình duyệt web của bạn có nghĩa là bạn không thể đặt hàng trên trang web này.

2 Cookie liên tục

Cookie liên tục ghi nhớ bạn trong một khoảng thời gian nhất định, cho phép các mặt hàng trong giỏ hàng và/hoặc các sản phẩm đã xem trước đó được hiển thị vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web của chúng tôi.

TẮT VÀ XÓA COOKIE

Hầu hết các trình duyệt web sẽ cung cấp tùy chọn tắt hoặc không cho phép cookie. Cách bạn thực hiện điều này tùy thuộc vào trình duyệt web bạn đang sử dụng. Hướng dẫn không cho phép cookie thường có thể được tìm thấy trong menu 'Trợ giúp' của trình duyệt. Lưu ý rằng giống với hầu hết các trang web giao dịch khác, nếu bạn chỉ tắt cookie của bên thứ ba, bạn sẽ không bị ngăn cản việc mua hàng trên trang web của chúng tôi nhưng việc từ chối cookie mà chúng tôi đã sử dụng thông qua trình duyệt web của bạn có nghĩa là bạn không thể thực hiện giao dịch. mua hàng trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể thấy rằng chức năng của nhiều trang web và dịch vụ khác sẽ bị ảnh hưởng. Có thể xóa cookie bằng trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, trừ khi chúng không được phép, chúng sẽ được áp dụng lại vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn cần thay đổi cài đặt trình duyệt trang web của mình để từ chối cookie. Cách bạn có thể thực hiện việc này sẽ tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng. Thông tin chi tiết khác về cách tắt cookie cho các trình duyệt máy tính để bàn phổ biến nhất được trình bày tại đây (những thông tin này có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành và phiên bản trình duyệt):

Đối với Microsoft Internet Explorer:

 1. Chọn menu “Công cụ” rồi “Tùy chọn Internet”
 2. Nhấp vào tab “Quyền riêng tư”
 3. Chọn “Nâng cao”
 4. Chọn các cài đặt phù hợp

Đối với GoogleChrome:

 1. Chọn “Cài đặt” và nhấp vào “Nâng cao”
 2. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào “Cài đặt nội dung”
 3. Nhấp vào “Cookies”

Đối với Safari:

 1. Chọn Tùy chọn > Quyền riêng tư
 2. Nhấp vào “Chặn tất cả cookie”

Đối với Mozilla firefox:

 1. Nhấp vào biểu tượng menu rồi chọn “Tùy chọn”
 2. Nhấp vào biểu tượng “Quyền riêng tư & Bảo mật”
 3. Tìm menu “cookie” và chọn các tùy chọn có liên quan

Đối với Opera 6.0 trở lên:

 1. Chọn biểu tượng menu và chọn “Cài đặt”
 2. Nhấp vào “Quyền riêng tư & Bảo mật”
 3. Chọn các cài đặt phù hợp